Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Nämnder (12 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Krisledningsnämnd
Gemensamma nämnden för Upphandlingssamverkan
Gemensamma nämnden för alkoholhandläggning
Hjälpmedelsnämnden
Valnämnd
Språktolksnämnd