Förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Övrigt (38 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Arbetsmarknadsforum
Begravningsombud
Brottsförebyggande Rådet
Budgetberedning
Dalarnas Kommunförbund
Dalarnas kommunförbunds förbundsstämma
Effektiviseringsgruppen
Egentillsyn i förskolor och skolor
Falu Tingsrätt, nämndemän
Gagnefs naturvårdsfond, stiftelse
Gemensamma Överförmyndarnämnden
Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar (lantmäteriförrättningar)
Intresseförenigen för Dalabanans Intressenter
Intresseföreningen för Västerdalsbanan
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Pensionärsrådet
Leksands Sparbanks huvudmannakår
Nedansiljans samordningsförbund
Revisorer Räddningstjänsten Dala Mitt
Revisorer Dala Vatten och Avfall AB
Revisorer Gagnefsbostäders räkenskaper och förvaltning
Revisorer Gagnefs Teknik AB
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltning
Revisorer Floda kyrkälvbros räkenskaper och förvaltning
Revisorer i Spegeldammsfonden
Revisorer Utveckling i Dalarna Holding AB
Repr. vid för.stämma med Coompanion Dalarna
Repr. vid för.stämma med Dalabanans Intressenter
Rep. vid för.stämma med Intresseföreningen Västerdalsbanan
Räddningstjänsten Dala Mitt
Saga-Bus
Spegeldamsfonden, stiftelse
Stiftelsen Floda kyrkälvbro
Ungdomspolitiskt program
Valberedning
Vigselförrättare
Gysam